۲۰
تیر

پالس های مثبت به بازار

در پایان معاملات هفته منتهی به 14 تیر ماه 96، شاخص کل با 4 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 78700 واحد رسید. شاخص بازار اول با 24 واحد کاهش به رقم 54223 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 106 واحد افزایش عدد 176663 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با   0.044  درصد کاهش و 0.06  درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری هفته دوم تیرماه 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 7970 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 98  درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 2296 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 205 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  با صفر درصد  بدون تغییر و 126 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 5 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 56 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  به ترتیب با 77 درصد و 76 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 17تیرماه