هفته نامه اقتصادی – ۲ بهمن ماه

تحرک در قیمتها

در پایان معاملات هفته منتهی به 29 دی ماه 95، شاخص کل با 760 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 79382 واحد رسید. شاخص بازار اول با 641 واحد افزایش به رقم 56587 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1044 واحد افزایش عدد 167584 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با  1 درصد و 0.6 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 13048 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  122  درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 6192 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 276 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 77 درصد و30  درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.  براین اساس تعداد 2 میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 1797 میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب0.4 و 417 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد.  این درحالی است که تعداد 14 میلیون واحد از صندوق  های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 140 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 11 درصد و 114 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 2 بهمن ماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com