۲۳
اردیبهشت

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام) منتهی به 1394/12/29 در تاریخ 1395/02/19 راس ساعت 14 با حضور کلیه سهامداران، هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت اقتصادی و سرمایه­گذاری شرکت گسترش سرمایه­گذاری ایران خودرو در محل آن شرکت واقع در شهرستان نائین کیلومتر 2 جاده اصفهان برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. همچنین مجمع اعضاء هیات مدیره رابرای دو سال بشرح ذیل انتخاب نمود:

شرکت گسترش سرمایه­گذاری ایران خودرو، شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، شرکت خدمات بیمه ایران خودرو، آقای جواد محمدی فیض آبادی، آقای حسن شفیعی نیستانک.

مجمع ضمن سپاسگذاری و قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای شرکت در سال 1395 تاکید نمود.