۲۱
اردیبهشت

 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری بانک ملی (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 در تاریخ 1393/02/21 راس ساعت 14:00 با حضور کلیه سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت ایکیدو در محل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری بانک ملی برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در انتهای جلسه نیز مجمع از تلاش هیات مدیره شرکت فوق سپاسگزاری و قدردانی نمود.

 

یک شنبه 21 اردیبهشت ماه


*