شرکت گسترش صنایع ایران خودرو (IKIDO) فعالیت خود را از سال 1378 با هدف سامان بخشیدن به فعالیتهای شرکتهای تحت پوشش گروه صنعتی ایران خودرو به منظور ظرفیت سازی و تامین قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز خطوط تولیدی با رویکرد سرمایه گذاری آغاز نمود.با توجه به لزوم حضور گروه ایران خودرو در حوزه بازار پول و سرمایه و بسترسازی فعالیتهای اقتصادی در شرکت گسترش صنایع ایران خودرو در نیمه دوم سال 1382، نام شرکت از شرکت گسترش صنایع ایران خودرو (سهامی خاص) به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) تغییر یافت. تمرکز فعالیتهای شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در گذشته بر راهبری شرکتهای صنعتی بوده است. با توجه به رسالت وجودی جدید سازمان یعنی“ مدیریت منابع در اختیار ، جهت انجام فعالیتهای صنعتی-اقتصادی در زنجیره ارزش ایران خودرو” ایجاد یک هولدینگ با ماهیت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی و به انضمام آن وارد شدن در حلقه‌های جدید زنجیره تامین گروه ایران خودرو مد نظر می‌باشد.