اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی:

شرح حال و سوابق کاری

سوابق تحصیلی:ازمان حسابرسی – سرپرست طراحی سیستمهای مالی

  • لیسانس مهندسی عمران – دانشکده فنی دانشگاه تهران
  • فوق لیسانس مهندسی عمران(گرایش حمل و نقل) – دانشگاه بین المللی امام خمینی

سوابق کاری:

  • شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو – عضو موظف هیئت مدیره
  • معاون نوسازی و بهره‌برداری سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران