اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی:
علی مصریان

شرح حال و سوابق کاری

سوابق کاری:

  • شرکت سرمایه گذاری سمند – مدیرعامل
  • گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران – نایب رئیس هیئت مدیره
  • شرکت ایران خودرو دیزل – نایب رئیس هیئت مدیره