اطلاعات شخصی

مهدی مونسان

نام و نام خانوادگی:
مهدی مونسان

تحصیلات:
دانشجوی دکترای مهندسی متالورژی

پست الکترونیکی:

شرح حال و سوابق کاری

سوابق تحصیلی:ازمان حسابرسی – سرپرست طراحی سیستمهای مالی

  • کارشناسی مهندسی متالورژی(گرایش متالورژی صنعتی) دانشگاه سمنان
  • رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی( گرایش شناخت و انتخاب مواد) دانشگاه سمنان
  • دانشجوی دکترای مهندسی متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
  • DBA مدیریت پیشرفته کسب و کار

سوابق کاری:

  • شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو – عضو هیات مدیره و مدیرعامل
  • شرکت قطعات اتومبیل ایران – عضو هیات مدیره و مدیرعامل
  • شرکت ساپکو – رئیس هیات مدیره
  • شرکت مبدل خودروی پاک – رئیس هیات مدیره
  • شرکت الکتریک خودرو شرق – رئیس هیات مدیره
  • شرکت اگزوز خودرو خراسان – رئیس هیات مدیره