اطلاعات شخصی

علیرضا کمیزی

نام و نام خانوادگی:
علیرضا کمیزی

شرح حال و سوابق کاری

سوابق تحصیلی:ازمان حسابرسی – سرپرست طراحی سیستمهای مالی

  • لیسانس مهندسی عمران – دانشکده فنی دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • شرکت سرمایه گذاری سمند – مدیرعامل
  • گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران – نایب رئیس هیئت مدیره
  • ش